دریافت مدارک

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, zip, png, pdf.
      برای خرید خط درخواستی، تصویر کارت ملی لازم و ضروری است. اگر از اینجا بارگذاری کنید، روند خرید خط سریعتر انجام میشود. اگر الان دسترسی ندارید، بعد از ارائه پنل میتوانید از داخل پنل مدارک را بارگذاری کنید