چطور به کسانی که جلوی پیامک های تبلیغاتی را بسته اند پیامک ارسال کنیم؟