میزان برقراری ارتباط و مشارکت مخاطبان در خبرنامه پیامکی