روش ارسال موضوعات هیجان انگیز ازطریق سامانه پیامکی