روشهای بازریابی پیامکی برای تولید کنندگان مواد غذایی غیرصنعتی