بازاریابی پیامکی امکان آمار گیری و بررسی نتایج را دارد