انواع روش ها برای تبلیغ خبرنامه پیامکی در مراسمات یا همایش ها