اشتباهاتی که ممکن است ارزش تبلیغات پیامکی را کاهش دهد