ارسال آیدی تلگرام با پیام کوتاه

/برچست:ارسال آیدی تلگرام با پیام کوتاه