سرشاخه اصلی پنل ippanel را چگونه تشخیص دهیم؟!

سرشاخه اصلی پنل ippanel را چگونه تشخیص دهیم؟!