آیا تبلیغات پیامکی دیده میشوند؟

آیا تبلیغات پیامکی دیده میشوند؟