چگونه پیامک های دریافتی پنل پیامک را به موبایل انتقال دهیم؟

چگونه پیامک های دریافتی پنل پیامک را به موبایل انتقال دهیم؟