چرا افزونه های پیامکی فعال نمی شوند؟

چرا افزونه های پیامکی فعال نمی شوند؟