چرا از طریق وردپرس پیامک ارسال نمی شود؟

چرا از طریق وردپرس پیامک ارسال نمی شود؟