پیامک تبلیغاتی چه کمکی به افزایش بازدیدهای سایت می کند؟

پیامک تبلیغاتی چه کمکی به افزایش بازدیدهای سایت می کند؟