چگونه از مخابرات مشهد پیامک تبلیغاتی ارسال کنیم؟

چگونه از مخابرات مشهد پیامک تبلیغاتی ارسال کنیم؟