قبل از ارسال پیامک تبلیغاتی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

قبل از ارسال پیامک تبلیغاتی به چه نکاتی باید توجه کرد؟