ارتباط پیامکی و اطلاع رسانی پیامکی

بازاریابی پیامکی و ارتباط پیامکی چه تفاوت هایی دارند؟