ارسال پیامک با نام تجاری چیست؟

ارسال پیامک با نام تجاری چیست؟