ارسال براساس کد پستی

تصویر شاخص مربوط به ارسال پیامک از ریق کد پستی میباشد