خط اختصاصی سامانه پیامکی

قیمت خطوط به ریال میباشد.

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۱۰۰۰

ارقامنمونه شمارهغیرسفارشی(کاربران)سفارشی(کاربران)غیرسفارشی(نمایندگان)سفارشی(نمایندگان)
141000xxxxxxxxxx150،000رایگان (جشنواره)105،000رایگان (جشنواره)
131000xxxxxxxxx400،000700،000280،000550،000
121000xxxxxxxx650،0001،300،000500،0001،000،000
111000xxxxxxx1،300،0002،600،0001،000،0002،000،000
101000xxxxxx1،700،0003،600،0001،300،0002،800،000
91000xxxxx2،250،0004،500،0001،750،0003،500،000
81000xxxx3،250،0006،500،0002،250،0005،000،000
71000xxx----
61000xx----

 

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۲۰۰۰

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
122000xxxxxxxx2,050,0001,600,000
112000xxxxxxx2,600,0002,000,000
102000xxxxxx4,100,0003,200,000
92000xxxxx7,800,0006,000,000
82000xxxx14,000,00011,000,000

 

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۳۰۰۰

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
1430002155xxxxxx150،000100،000
1230002155xxxx750،000600،000
1030002155xx900،000700،000
9300071xxxاستعلام شوداستعلام شود
83000xxxxاستعلام شوداستعلام شود

 

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۱

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
1550001070xxxxxxxرایگانرایگان
1450001070xxxxxxرایگانرایگان
1350001070xxxxx150،000100،000
1250001070xxxx300،000200،000
1150001070xxx420،000300،000
1050001070xx650،000500،000
950001070x900،000750،000

 

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۲

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
1450002040xxxxxxرایگانرایگان
1350002040xxxxx150،000100،000
1250002040xxxx300،000200،000
1150002040xxx420،000300،000
1050002040xx650،000500،000
950002040x900،000750،000

 

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۴

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
1450004150xxxxxxرایگانرایگان
1350004150xxxxx150،000100،000
1250004150xxxx300،000200،000
1150004150xxx420،000300،000
1050004150xx650،000500،000
950004150x900،000750،000

 

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۵

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
1450005150xxxxxxرایگانرایگان
1350005150xxxxx150،000100،000
1250005150xxxx300،000200،000
1150005150xxx420،000300،000
1050005150xx650،000500،000
950005150x900،000750،000

 

 

قیمت شماره اختصاصی اپراتور۵۰۰۰۹

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
1450009121112233رایگانرایگان

 

 

قیمت خطوط اختصاصی اپراتور۰۲۱ و ۰۲۶

ارقامنمونه شمارهکاربراننمایندگان
10 (8 بدون كد)21xXxXxXxXو26xXxXxXxX100،000 (جشنواره)50،000 (جشنواره)

 

 

غیر سفارشی: شماره هایی که بطور تصادفی توسط مخابرات انتخاب میشود.

سفارشی: شماره هایی که خود شما انتخاب میکنید.

آخرین بروزرسانی قیمت ها: ۹۵/۰۱۱/۱۱

مطالب مرتبط:

پنل های کاربری

پنل های نمایندگی