بررسی ها نشان میدهد که عامل اصلی موفقیت کشورهای توسعه یافته در سازمان ها و ادارات ، نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه آنها بوده است. نگاهی به موفقیت کشورهایی همانند چین ، آلمان و آمریکا در تولید طی سال های اخیر نشان می دهد که عامل مهم پیشرفت این کشورها و شرکت های بزرگ آنها، نیروی انسانی با انگیزه و با شور و ذوق بوده است.

در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها و شرکت ها برای موفقیت در عرصه تولید ، به نیرویی با انگیزه و هدفدار نیازمندند . در واقع ثروت اصلی یک سازمان نیروی انسانی ان میباشد و بدون نیروی انسانی شاداب و توانمند، موفقیت در این عرصه و در دنیای پر رقابت امروز کاری سخت و نشدنی است. ایجاد محیط کار شاداب، توجه به نظرات و علایق و پیشنهادات کارکنان، فعالیت های جمعی خارج از محیط کار و حمایت معنوی از خانواده های کارکنان قدرت انگیزشی […]