• فرم ثبت نام را با جزئیات خواسته شده کامل کنید
  • وارد سامانه(۱) شده و هزینه پنل را بصورت آنلاین پرداخت کنید
  • اسکن کارت ملی و یا شناسنامه را از قسمت “ارسال مدارک” سامانه بارگذاری کنید
  • از قمست “خرید شماره” خط اختصاصی خود را از سرشماره ۵۰۰۰ بصورت رایگان انتخاب و سفارش دهید